Privacybeleid van weekvandemobiliteit.brussels

Deze applicatie verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en eigenaar

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel

Eigenaar contact e-mailadres: mobiliteit@gob.brussels

Soorten verzamelde gegevens

Tot de soorten gegevens die deze applicatie rechtstreeks of via derden inzamelt behoren: cookies, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, firmanaam, beroep, adres, land, provincie, e-mailadres, postcode, stad, activiteitsdomein en website.

De volledige details omtrent elk type van ingezamelde persoonsgegevens worden aangeleverd in de desbetreffende delen van dit privacybeleid of via specifieke toelichtende teksten gepubliceerd voorafgaand aan de inzameling van de gegevens.

De persoonsgegevens kunnen vrij worden verstrekt door de gebruiker, of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden ingezameld wanneer u deze applicatie gebruikt.

Alle door deze applicatie gevraagde gegevens zijn verplicht, en het niet verstrekken van deze gegevens maakt dat deze applicatie zijn diensten niet kan verlenen. In de gevallen dat deze applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.
Als u als gebruiker niet zeker weet welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunt u contact opnemen met de eigenaar.
Elk gebruik van de cookies – of van andere opvolgingsinstrumenten – door deze applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, heeft als doelstelling de dienst te leveren die door de gebruiker wordt verzocht, naast andere doelstellingen beschreven in dit document en in het cookiebeleid, als dit beschikbaar is.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behandelt de gegevens van de gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de eigenaar als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden aangevraagd.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden, die bij de verwerking zijn betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens over de gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: analyses en contact met de gebruiker.

De persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld om de volgende redenen, bij het gebruik van meerdere diensten:

Analyses

De diensten die dit deel bevat, stellen de eigenaar in staat om het internetverkeer te bewaken en te analyseren, en om de evolutie van het gebruikersgedrag te volgen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een onlineanalyseservice aangeleverd door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie op te volgen en te analyseren, rapporten aangaande de activiteiten ervan voor te bereiden, en ze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de reclameadvertenties in zijn eigen reclamenetwerk aan te passen aan de context en te individualiseren.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidIntrekkingsoptie

Contactformulier (Deze Applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, geslacht, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer, veroep, voornaam, website en werkveld.

Bijkomende informatie over verwerking en de inzameling van de gegevens

Juridische procedures

De persoonsgegevens van de gebruiker mogen door de verantwoordelijke voor de gegevens worden gebruikt voor juridische doeleinden, voor de rechtbanken of in elke fase die kan leiden tot een rechtszaak voortvloeiend uit een ongepaste aanwending van deze applicatie of van de aanverwante diensten.
De gebruiker is zich bewust van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Op verzoek van de gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze applicatie de gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie niet vervat in dit beleid

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens aanvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie.

Deze applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over gebruikers heeft opgeslagen.

Informatie over dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, dat is opgesteld met als uitgangspunt de modules die door Iubenda worden verstrekt en gehost op de servers van Iubenda.

Definities en wettelijke referenties

Persoonsgegevens (of gegevens)

Elke inlichting betreffende een natuurlijke of rechtspersoon, instelling of vereniging die wordt of kan worden geïdentificeerd, zelfs onrechtstreeks, op basis van een andere inlichting, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

De gegevens automatisch verzameld op basis van deze applicatie (of van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt), waartoe kunnen behoren: de IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruiker van deze applicatie, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier of uniforme resourcereferentie), het tijdstip van het verzoek, de methode gebruikt voor het voorleggen van het verzoek aan de server, de omvang van het bestand dat als antwoord werd ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aanduidt (gunstig resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en van het operating system gehanteerd door de gebruiker, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. tijd doorgebracht op elke pagina in de applicatie) en de details inzake de in de applicatie gevolgde weg, met een speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters met betrekking tot het operating system of de informaticaomgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt, die moet overeenstemmen met de betrokkene of worden gemachtigd door deze persoon, op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie, of de rechtspersoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

Dienst belast met het uitvoeren van de gegevensverwerking (of verantwoordelijke voor de verwerking)

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsadministratie en elke andere entiteit, vereniging of organisatie die door de verantwoordelijke voor de gegevens is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de gegevens (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsadministratie en elke andere entiteit, vereniging of organisatie die is gemachtigd, zelfs samen met een andere verantwoordelijke voor de gegevens, om beslissingen te nemen aangaande de doeleinden en methoden van het verwerken van de persoonsgegevens en inzake de gebruikte middelen, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van deze applicatie. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke voor de gegevens de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

Het informaticamaterieel of de softwaretool waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden ingezameld.

Cookies

Gegevensdeeltje opgeslagen op het toestel van de gebruiker.

Wettelijke informatie

Bericht aan de Europese gebruikers: dit privacybeleid werd opgesteld in uitvoering van de verplichtingen gedefinieerd in artikel 10 van Europese richtlijn 95/46/EG, en krachtens de bepalingen van richtlijn 2002/58/EG zoals gewijzigd door richtlijn 2009/136/EG met betrekking tot cookies.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op deze applicatie.